HỆ THỐNG XEM ĐIỂM
TRƯỜNG TCN - GDTX HỒNG NGỰ
*********
HỌ VÀ TÊN: NGHỀ HỌC:
Lưu ý:
1) Bạn phải nhập Họ và tên đầy đủ hoặc nhập Tên, và chọn Nghề học để chọn Môn học, Lớp bắt đầu tìm kiếm điểm theo môn học
2) Bạn muốn xem điểm trung bình học kì thì ở mục Môn học bạn không chọn môn nào! và chọn, Lớp học, Học kì cần xem