Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu

Sau khi hoàn thành chương trình khoá học, học sinh sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức: 

  + Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  + Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ.

  + Có khả năng chuẩn đoán và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

  + Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Khai thác, quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng vừa và nhỏ.

+ Cài đặt thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  + Quản lý, bảo trì và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ.

  + Phát triển ứng dụng nhỏ để khai thác và quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu.

+ Tham gia đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu

  + Thực hiện các giải pháp có sẵn để khắc phục sự cố trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

  + Tự nâng cao năng lực chuyên môn và có khả năng làm việc theo nhóm.

  + Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong đơn vị công tác kỹ thuật của mình.