Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

Sau khi hoàn thành chương trình khoá học, học sinh sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức: Có những kiến thcơ bản về:

   + Công trình nuôi thủy sản, quản lý chất lượng nước, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, bệnh động vật thủy sản và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản.

   + Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế, vận chuyển động vật thủy sản.

   + Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm sau thu hoạch, kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng:

   + Nhận biết được các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

   + Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

   + Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các
đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

   + Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.