Nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Sau khi hoàn thành chương trình khoá học, học sinh sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức:

   + Nhận dạng và gọi tên được các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt. Nêu được thành phần, tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết.

  + Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc bảo quản vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản sống, tươi.

  + Trình bày được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ sản như: lạnh đông, đồ hộp, khô, nước mắm,.... Nêu được nguyên tắc cấu tạo, thao tác cơ bản của một số máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản.

  + Trình bày được một số phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Hiểu và trình bày được chương trình quản lý chất lượng thuỷ sản theo HACCP. Trình bày được nguyên tắc vệ sinh công nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản và nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

- Kỹ năng:

  + Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo chất lượng và kích cỡ. Thực hiện được các thao tác bảo quản và vận chuyển được nguyên liệu thuỷ sản tươi.

  + Thực hiện được các công đoạn trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản.

  + Sử dụng được thiết bị đo và vận hành được một số máy và thiết bị cơ bản trong quá trình chế biến.

  + Áp dụng được chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản theo HACCP.

  + Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuỷ sản.

  + Thực hiện được an toàn lao động.