Nghề Bảo vệ thực vật

Sau khi hoàn thành chương trình khoá học, học sinh sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức:

  + Biết điều tra, phát hiện và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến trong khu vực.

  + Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã ,trang trại, và nông hộ.

  + Đủ điều kiện tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

- Kỹ năng:

  + Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực vật trên cơ sở hiệu quả cao thông qua nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản.

  + Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong quy trình phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng phổ biến.

  + Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân.

  + Thực hiện quá trình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.